Za moj Kosjerić 2017

Petu godinu zaredom, TITAN Cementara Kosjerić objavljuje konkurs sa ciljem da se izaberu i nagrade najbolji projekti na teritoriji opštine Kosjerić, koji će unaprediti kvalitet života u Kosjeriću i predstavljati dugoročan podsticaj građanima i organizacijama da se uključe i umreže, i doprinesu ostvarenju boljih uslova za život. Pobedničke projekte će finansirati TITAN Cementara Kosjerić, a pobednici će biti proglašeni na svečanoj ceremoniji i dodeli nagrada. Konkurs traje od 20. januara do 10. februara 2017. godine. Pravo učešća imaju neprofitne i humanitarne organizacije, kao i udruženja građana, ustanove i institucije prijavljene na teritoriji Opštine Kosjerić.
 

KONKURS „ZA MOJ KOSJERIĆ“

TITAN Cementara Kosjerić raspisuje konkurs „Za moj Kosjerić“ u okviru koga će podeliti finansijska sredstva za realizaciju projekta iz sledećih oblasti i sa sledećim ciljevima: 
•    Kultura – promocija lokalnih kulturnih projekata, od lokalnog i šireg značaja
•    Ekologija – podizanje ekološke svesti i unapređenje životne sredine
•    Obrazovanje – unapređenje uslova obrazovanja i mogućnosti za (formalno i neformalno) obrazovanje u Kosjeriću
•    Socijalna zaštita i uključivanje – unapređenje statusa socijalno ugroženih/ marginalizovanih grupa stanovnika Kosjerića

Glavni cilj konkursa
Osnovni cilj konkursa „Za moj Kosjerić“ je inovativno i održivo unapređenje kvaliteta života građana Kosjerića kroz realizaciju odabranih i najviše ocenjenih projekata, odnosno, kroz finansijsku podršku onim inicijativama koje pokazuju uključenost građana u rešavanje zajedničkih problema, i na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i promovišu saradnju sa različitim društvenim akterima.

Kriterijumi za odabir najboljeg projekta:

•    relevantnost i usmerenost projekta na rešavanje konkretnih problema i izazova lokalne zajednice
•    uticaj projekta na ostvarivanje konkretnih prednosti pojedinih grupa ili svih građana u Opštini Kosjerić
•    održivost, delotvornost i dugoročnost
•    unapređenje kvaliteta života građana Kosjerića 
•    usaglašenost projekta sa vrednostima TITAN Cementare Kosjerić i strategijom razvoja Opštine Kosjerić
•    inovativnost u osmišljavanju i realizaciji projekta 
•    odgovornost i edukativnost prema drugim članovima zajednice
•    otvorenost projekta za uključivanje drugih aktera sa teritorije Opštine Kosjerić 

Formalni kriterijumi za učestvovanje:

•    Jedna organizacija može prijaviti jedan projekat po ponuđenoj oblasti
•    Jedna organizacija ne može prijaviti više od tri projekta ukupno 
•    Projektni ciljevi prijavljenog projekta moraju odgovarati kriterijumima za odabir najboljeg projekta 
•    Realizacija svih aktivnosti formalno predviđenih budžetom projekta, može maksimalno trajati godinu dana, počev od dana dostavljanja prijavne dokumentacije Konkursa
•    Popunjen obrazac za prijavljivanje mora biti dostavljen u definisanom roku

Preporuke učesnicima:

U skladu sa ciljevima Konkursa, kako bi se osigurala trajnost pozitivnih promena kojima projekti doprinose lokalnoj zajednici, preporučeno je da predlozi projekata budu dugotrajni, odnosno održivi i nakon formalnog završetka finansiranja od strane TCK. Takođe, preporučujemo učesnicima da u svoje projekte uvrste i volonterski rad, donacije i sponzorstva drugih subjekata, kao i saradnju sa partnerima na projektu, naročito sa značajnim ustanovama i organizacijama u lokalnoj zajednici.

Način podele sredstava za odabrani projekat i sastav žirija
O pristiglim projektima odlučuje i ocenjuje ih posebna komisija u sledećem sastavu:
•    TCK, predstavnici
•    Opština Kosjerić, predstavnici
•    Lokalna zajednica, predstavnici

Način prijavljivanja
Za učešće na konkursu potrebno je odgovoriti na zahteve konkursa, i popuniti i dostaviti Obrazac za prijavljivanje projekta i tabelu budžeta. Popunjen obrazac i prateća dokumenta i priloge, potrebno je dostaviti
elektronski, na adresu: csr@titan.rs (naslov/subject imejla: Za moj Kosjeric 2017), 
ili poštom, na adresu: 
TITAN Cementara Kosjerić 
Ljudski resursi, Za moj Kosjerić
Živojina Mišića b.b. 
31260 Kosjerić

Ko se može prijaviti
Za ovaj program mogu konkurisati: 
neprofitne i humanitarne organizacije kao i udruženja građana i institucije prijavljene na teritoriji Opštine Kosjerić.
Za ovaj program ne mogu konkurisati:
Pojedinci (fizička lica), politička i verska udruženja, kao ni organizacije/institucije koje promovišu interese i ideje političkih partija ili verskih grupa.

Ukupna vrednost budžeta za podršku projektima
Ukupan budžet za nagrađivanje najbolje ocenjenih projekata iznosi 20.000 evra. Budžet će biti raspodeljen u zavisnosti od ocena žirija na jedan ili više projekata, dok se ne potroši ukupan iznos budžeta, u zavisnosti od toga na koji način i u kojoj meri su projekti odgovorili na zahteve konkursa.

Rokovi
Konkurs je otvoren od 20. januara do 10. februara 2017. godine.
Krajnji rok za podnošenje prijava je: 10. februar 2017. godine do 12 časova.

Način objavljivanja uslova i rezultata konkursa
Lista izabranih projekata biće objavljena na vebsajtu TITAN Cementare Kosjerić, dok će svi učesnici o rezultatu konkursa biti obavešteni imejlom (pod uslovom da elektronsku adresu obezbede u prijavi).

Dodatne važne informacije
•    Aplikant treba da podnese sopstvenu prijavu. Ukoliko druga organizacija podnese prijavu u ime prve organizacije, ona neće biti razmatrana
•    U slučaju da aplikant podnosi projekat u saradnji sa nekom drugom organizacijom, mora biti navedeno koja organizacija će biti nosilac projekta
•    Ako više aplikanata pošalju potpuno isti predlog projekta, sve takve prijave biće automatski povučene iz konkursa
•    Nosioci pobedničkih projekata biće u obavezi da periodično izveštavaju o napredovanju u realizaciji.
 
Obrazac za prijavljivanje
Forma za prikaz budžeta projekta
Primer popunjene tabele 2.2 Plan aktivnosti

Tekst i uslove konkursa „Za moj Kosjerić 2016“ možete pronaći ovde.