Društveno odgovorno poslovanje

Bezbednost pre svega.
Održivi razvoj.
Saradnja sa zajednicom.

Emisije u vazduh

Jedno od najvažnijih pitanja životne sredine u procesu proizvodnje cementnog klinkera (cementa) su emisije u vazduh. Osnovne emisije u vazduh su: praškaste materije, oksidi azota (NOx) i oksidi sumpora (SO2)

Naš cilj je da kontinuirano smanjujemo sve vrste emisija. Zbog toga radimo na stalnoj optimizaciji proizvodnih procesa i vršimo modernizaciju svojih postrojenja kako bi emisije sveli na minimum.

Smanjenje emisija praškastih materija u vazduh iz mlina sirovina i rotacione peći vrši se elektrostatičkim filterom. Smanjenje emisija prouzrokovanih radom ostalih delova postrojenja (mlin cementa, mlin čvrstih goriva, drobilica, transport i skladištenje sirovina, međuproizvoda i proizvoda, pakeraj i paletizacija) vrši se vrećastim filterima.

U cilju smanjenja emisije oksida azota (NOx) rotaciona peć u Titan Cementari Kosjerić ima ugrađen gorionik sa podešavajućim plamenom - Rotaflam AT Pillard. Osnovna karakteristika ovog gorionika je smanjeno stvaranje NOx („low NOx burners“) u odnosu na klasične gorionike. Ugradnja ovih gorionika spada u primarne mere usaglašenosti sa BAT zahtevima.

Smanjenje emisija SO 2 postiže se korišćenjem adekvatnih sirovina i goriva.

 
Monitoring emisija
 
Uspostavljanje odgovarajućeg sistema merenja – monitoringa, preduslov je za uspešno kontrolisanje i smanjenje emisija u vazduh. Titan Cementara Kosjerić je od 2005. godine obezbedila sisteme za kontinualni monitoring na svojim glavnim emiterima – rotacionoj peći (prašina, NOx, SO 2, CO), mlinu cementa (prašina) i mlinu za čvrsta goriva (prašina).

Sistem za kontinualni monitoring čine savremeni uređaji za merenje emisija (SICK MAIHAK) i odgovarajući softver za čuvanje podataka. Ovim putem omogućeno je izveštavanje zainteresovanih strana, poređenje podataka sa drugim kompanijama i verifikacija izveštavanih emisija.
Osim kontinualnog monitoringa, na svim emiterima se vrši i periodično - godišnje merenje emisija od strane ovlašćene stručne organizacije.

Rezultati kontinualnih merenja emisija